جمع‌بندی و مرور + آزمون اختیاری + نظرسنجی Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. کدام گزینه تعریف ایده جنینی است؟1
 2. کدام گزینه یکی از انوع شخصیت، بر اساس جنس شخصیت است؟1
 3. کدام شخصیت حضور پررنگ‌تر و گسترده‌تری در داستان دارد؟1
 4. این جمله تعریف کدام گزینه است؟1

  کسی است که حوادث حول و حوش او رخ می‌دهد، و مرکز توجه و محور داستان است.

 5. کدام جزء انواع شخصیت فرعی نیست؟1
 6. جمله‌های زیر، تعریف کدام گزینه است؟1

  او صاحب صفات ستودنی است؛ صفاتی که در جامعه، پسندیده و پذیرفته است. وی به جای دیگران عمل می‌کند. صفت بارز او فداکاری و ازخودگذشتگی است. وی به نوعی، مُنجی است. غالبا از حقوق خود، به نفع حقوق مردم، چشم می‌پوشد.

 7. جمله‌های زیر، تعریف کدام گزینه است؟1

  او به جای دیگران عمل نمی‌کند. حتی شاید نتواند به جای خودش عمل کند. وی غالباً با خودش درگیر است. همچنین، با ارزش‌های جامعه سر ستیز دارد؛ مثلا مردم را بابت منفعت‌طلبی یا بی‌عرضگی‌شان سرزنش می‌کند. چه بسا برای گرفتن حق خود، حق دیگران را زیر پا بگذارد. صفت بارز او عصیان و اعتراض است؛ اعتراض ناشی از سرخوردگی و آزردگی.

 8. این جمله تعریف کدام گزینه است؟1

  تعادل داستان را به هم می‌زند. شخصیت را وامی‌دارد تا برای بازگرداندن تعادل، به تقلا و تکاپو دست بزند.

 9. درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص کنید.1

  در طول داستان، شخصیت باید به تناوب به هدفش نزدیک و از آن دور شود.

 10. .1

  وجود ویژگی‌های ناسازگار در شخصیت (مثل خشونت و خوش‌قولی) به جذابیت داستان صدمه می‌زند.

 11. در هر یک از موارد، نوع کشمکش را مشخص کنید:1

  از صبح سر معده‌اش می‌سوخت.

 12. .1

  پلیس با دادن علامت، ماشین او را کنار جاده متوقف کرد.

 13. .1

  مصمم بود خبر این بی‌آبرویی به پدرش نرسد؛ و گر نه دادن جواب او، خودش مکافات داشت.

 14. .1

  از دست خودش ناراحت بود که چرا خیلی صریح درخواست او را رد نکرد.

 15. کدام گزینه تعریف پایان کنایی است؟1
 16. کدام گزینه تعریف مضمون (درون‌مایه) است؟1
 17. کدام گزینه درباره پایان‌بندی داستان، نادرست است؟1
 18. این جمله تعریف کدام گزینه است؟1

  منطق داستان است، و چرایی و چگونگی حوادث داستان را بیان می‌کند.

 19. درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص کنید.1

  بهتر است قبل از پایان داستان، اتفاقی مهم و متضاد با پایان داستان رخ دهد.

 20. .1

  در سراسر داستان کلاسیک، می‌توان از حوادث تصادفی استفاده کرد؛ مخصوصا در پایان داستان.

بازگشت به:جمع‌بندی و مرور + آزمون اختیاری + نظرسنجی