آشنایی با زبان Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. جمله‌های زیر را به زبان علمی بازنویسی کنید.2

  ۱- ماه از پشت کوه بیرون جست، و پرده تاریکی را درید.

  ۲- تا شش ساعت دیگر، امسال به دفتر تاریخ می‌پیوندد.

 2. جمله‌های زیر را به زبان ادبی بازنویسی کنید.2

  ۱- موفقیت در گرو تلاش است.

  ۲- باد شدید ماشین ما را از مسیر منحرف می‌کرد.

 3. جمله‌های زیر را به سلیقه خود، به زبان گفتاری بازنویسی کنید.2

  ۱- دختر آنها نازپرورده و زودرنج است. با کوچکترین آزردگی خاطر، می‌گرید.

  ۲- گویا قرارداد از نظر او اهمیت نداشت. همه چیز را به سادگی زیر پا گذاشت.

 4. جمله‌های زیر را به سلیقه خود، به زبان نوشتاری بازنویسی کنید.2

  ۱- این چه بساطی است درست کردی؟ داری گند می‌زنی به همه چیز.

  ۲- طرف از آن پر چانه‌ها بود؛ مگر ول می‌کرد‌؟ هِی ور می‌زد.

بازگشت به:آشنایی با زبان