باشگاه نویسندگان (پایه): برنامه حل تمرین Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. از میان تمرین‌های این صفحه، پنج نوع تمرین محبوب خود را انتخاب، و هر یک را سه بار انجام دهید. سپس پاسخ تمرین‌ها را همراه شماره در پانزده کادر زیر وارد کنید.0
 2. .0
 3. .0
 4. .0
 5. .0
 6. .0
 7. .0
 8. .0
 9. .0
 10. .0
 11. .0
 12. .0
 13. .0
 14. .0
 15. .0
بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): برنامه حل تمرین