باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۴ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. فایل صوتی این تمرین را بشنوید. سپس از روی صداها، ماجرا را به سلیقه خود بازسازی کنید.4

  راهنمایی: انگار قرار است داستانی بنویسید؛ اما تنها اطلاعات شما، فقط از جنس صدا است. بقیه موارد را خودتان باید بسازید.

  مثلا حدس بزنید آنجا کجاست؟ فضای داخلی است یا فضای باز؟ اسباب و وسایل داخل صحنه چیست؟ شب است یا روز؟ سرد است یا گرم؟ این‌ها کی هستند؟ چه ریخت و قیافه‌ای دارند؟ چه پوشیده‌اند؟ چه می‌کنند؟ اصل ماجرا چیست؟ از کجا شروع شده است؟ به کجا ختم خواهد شد؟

  تذکر: حتما نمونه حل شده این تمرین را در متن درس بخوانید.

 2. فایل تصویری این تمرین را تماشا کنید. سپس از روی تصاویر، ماجرا را به سلیقه خود بازسازی کنید.4

  راهنمایی: انگار قرار است داستانی بنویسید؛ اما تنها اطلاعات شما، فقط از جنس تصویر است. بقیه موارد را خودتان باید بسازید.

  مثلا باید حدس بزنید شخصیت‌ها چه می‌کنند؟ درباره چه حرف می‌زنند؟ صدای هر کدام چه ویژگی خاص دارد؟ داخل محیط چه صداهایی موجود است؟ اصل ماجرا چیست؟ از کجا شروع شده است؟ به کجا ختم خواهد شد؟

  جایی که فیلم دیالوگ دارد، یا باید لبخوانی کنید، یا از روی ادا و اطوار شخصیت‌ها، محتوای گفتگوی آنها را دریابید.  

  تذکر: حتما نمونه حل شده این تمرین را در متن درس بخوانید.

 3. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟0

  اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۴