باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۷ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. با استفاده از حواس پنج‌گانه، متن زیر را کامل کنید؛ طوری که زنده و ملموس شود و خواننده بتواند آن را در ذهن مجسم کند.5

  از گریه بچه بیدار شدم. بغلش کردم تا آرام بگیرد. شیر خشک را آماده کردم و شیشه را در دهانش گذاشتم. فهمیدم خودش را خراب کرده است.

  تذکر: در لا به لای جمله‌ها، جمله‌هایی از خودتان اضافه کنید. جمله‌های خود را داخل پرانتز بگذارید تا به سادگی از متن اصلی، متمایز شود. هر یک از حواس پنج‌گانه را حداقل یک‌بار در متن به کار ببرید. در صورت لزوم، مثال متن درس را دوباره بخوانید.

 2. فرض کنید به جشن تولد یکی از دوستان صمیمی خود دعوت شده‌اید. با استفاده از حواس پنج‌گانه، این مراسم را توصیف کنید.5

  هر یک از حواس پنج‌گانه را حداقل یک‌بار در متن به کار ببرید.

 3. فرض کنید در اردویی تفریحی، از میان اعضاء، بخت بازدید از قلعه، فقط نصیب شما می‌شود. بقیه افراد پشت در می‌مانند.5

  با استفاده از حواس پنج‌گانه داخل قلعه را برای دیگر اعضای گروه توصیف کنید. تصویر ورودی قلعه در متن درس موجود است.

 4. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟0

  اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۷