باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۸ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. بر اساس کلمات پیشنهادی زیر، با روش خوشه‌سازی، چهار خاطره از یاد رفته خود را بنویسید. مانند مثال متن درس، حتما تداعی‌های خود را ذکر کنید تا معلوم شود از کجا به کجا رسیدید.5

  کلمه پیشنهادی برای مرکز خوشه: عروسک

  ابتدا نسخه اول را سریع بنویسید؛ ساده و صمیمی. انگاری با دوستی هم‌دل و رازدار حرف می‌زنید.

  در مرحله بازنویسی، به این سه نکته توجه کنید:

  ۱- بر هیجانات خود تاکید و تمرکز کنید؛ مثل غم، خشم، شادی، یأس، عشق، کسالت، پشیمانی، پریشانی، ترس.

  ۲- حتما از توصیف عینی (حواس پنج‌گانه) کمک بگیرید. توصیف عینی، خاطره شما را در ذهن خواننده مجسم و ماندگار می‌کند.

  ۳- در صورت تمایل، رفتار گذشته خود را با دید و دانش امروزتان واکاوی و بررسی کنید.

 2. .5

  کلمه پیشنهادی برای مرکز خوشه: دوچرخه

  ابتدا نسخه اول را سریع بنویسید؛ ساده و صمیمی. انگاری با دوستی هم‌دل و رازدار حرف می‌زنید.

  در مرحله بازنویسی، به این سه نکته توجه کنید:

  ۱- بر هیجانات خود تاکید و تمرکز کنید؛ مثل غم، خشم، شادی، یأس، عشق، کسالت، پشیمانی، پریشانی، ترس.

  ۲- حتما از توصیف عینی (حواس پنج‌گانه) کمک بگیرید. توصیف عینی، خاطره شما را در ذهن خواننده مجسم و ماندگار می‌کند.

  ۳- در صورت تمایل، رفتار گذشته خود را با دید و دانش امروزتان واکاوی و بررسی کنید.

 3. .5

  کلمه پیشنهادی برای مرکز خوشه: مدادرنگی

  ابتدا نسخه اول را سریع بنویسید؛ ساده و صمیمی. انگاری با دوستی هم‌دل و رازدار حرف می‌زنید.

  در مرحله بازنویسی، به این سه نکته توجه کنید:

  ۱- بر هیجانات خود تاکید و تمرکز کنید؛ مثل غم، خشم، شادی، یأس، عشق، کسالت، پشیمانی، پریشانی، ترس.

  ۲- حتما از توصیف عینی (حواس پنج‌گانه) کمک بگیرید. توصیف عینی، خاطره شما را در ذهن خواننده مجسم و ماندگار می‌کند.

  ۳- در صورت تمایل، رفتار گذشته خود را با دید و دانش امروزتان واکاوی و بررسی کنید.

 4. .5

  کلمه پیشنهادی برای مرکز خوشه: مادر

  ابتدا نسخه اول را سریع بنویسید؛ ساده و صمیمی. انگاری با دوستی هم‌دل و رازدار حرف می‌زنید.

  در مرحله بازنویسی، به این سه نکته توجه کنید:

  ۱- بر هیجانات خود تاکید و تمرکز کنید؛ مثل غم، خشم، شادی، یأس، عشق، کسالت، پشیمانی، پریشانی، ترس.

  ۲- حتما از توصیف عینی (حواس پنج‌گانه) کمک بگیرید. توصیف عینی، خاطره شما را در ذهن خواننده مجسم و ماندگار می‌کند.

  ۳- در صورت تمایل، رفتار گذشته خود را با دید و دانش امروزتان واکاوی و بررسی کنید.

 5. نظر خود را درباره روش خوشه‌سازی بنویسید.0
بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۸