تعریف نویسندگی Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. پس از مشاهده تصویر داده شده، ذهنیات خود را بنویسید.1

    در حین نوشتن، تا حد ممکن یکسره بنویسید. به عقب بازنگردید و برای انتخاب کلمه و جمله‌‎ها فکر نکنید. قرار نیست آنچه می‌نویسید حتماً بازتاب تصویری باشد که دیده‌اید. این تصویر فقط محرّکی برای نوشتن است و بس.

    10
بازگشت به:حفاظت شده: تعریف نویسندگی