درس ۴: تعیین شخصیت اصلی داستان Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. خلاصه داستان کوتاه داش‌آکل را بنویسید.1
 2. با توجه به چک لیست شناسنامه شخصیت، موارد زیر را برای داش‌آکل کامل کنید:6

  ۱- ویژگی‌های جسمی:
  ۲- پوشش خاص:
  ۳- ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی:
  ۴- ارتباطات اجتماعی:
  ۵- ضعف‌ها، محدودیت‌ها و حساسیت‌ها:
  ۶- هدف یا مسئله فعلی:

 3. به نظر شما داش‌آکل قهرمان است یا ضدقهرمان یا غیرقهرمان؟1
بازگشت به:درس ۴: تعیین شخصیت اصلی داستان