توصیف (۲) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
  1. در توصیفات عینی زیر، به کدام یک از حواس پنج‌گانه اشاره شده است؟1

    تهِ قابلمه سیاهِ سیاه بود. بوی سوختگی آشپزخانه را برداشته بود.

  2. .1

    پاهاش را فرو کرد توی حوض آب سرد. ماهی‌های سرخ کوچولو، به شش طرف فرار کردند.

بازگشت به:توصیف (۲)