توصیف (۱) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
  1. کدام یک از توصیفات زیر ذهنی است؟1
  2. کدام یک از توصیفات زیر عینی است؟1
  3. موقعیت زیر را یک‌بار به صورت ذهنی و بار دیگر به صورت عینی توصیف کنید. (در دو یا سه پاراگراف)2

    درشکه‌ای واژگون شده، درشکه‌چی زیر باران و بی‌جان بر زمین افتاده است، و اسب او در میان گِل و لای، شیهه‌کشان دست و پا می‌زند.

بازگشت به:توصیف (۱)