درس ۱۰: گسترش ایده روایی Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. آیا می‌خواهید ایده‌ای از خودتان انتخاب کنید یا از روی داستان دیگر نویسنده‌ها تقلید کنید؟1

  اگر قصد تقلید دارید، کدام روش را می‌خواهید اجرا کنید: بومی‌سازی؟ به روزرسانی؟ بازآفرینی؟

 2. فقط یکی از دو دستورالعمل زیر را انجام دهید:1

  ۱- ایده انتخابی خود را بنویسید. (ایده انتخابی در جلسه سوم یا ایده‌ای جدید)

  ۲- خلاصه داستان یا فیلم انتخابی خود را بنویسید. (برای بومی‌سازی یا به روزرسانی و یا بازآفرینی)

  راهنمایی: برای تقلید از دیگر نویسنده‌ها، یا داستانی محبوب و موفق را انتخاب کنید، یا داستانی محبوب ولی ناموفق (نارَس) را انتخاب کنید.

 3. فقط یکی از دو دستورالعمل زیر را انجام دهید:1

  ۱- ایده انتخابی خود را به کمک یازده سوال داخل متن درس پرورش دهید. سپس ایده پرورش‌یافته (طرح رمان) را اینجا بنویسید.

  ۲- با استفاده از ترفندهای پیشنهادی در این جلسه، تغییرات دلخواه را در فیلم یا داستان انتخابی خود ایجاد کنید. سپس طرح داستان جدید (به روزشده یا بومی‌شده یا بازآفریده) را اینجا بنویسید.

بازگشت به:درس ۱۰: گسترش ایده روایی