درس ۱۱: طراحی دقیق شخصیت‌ها (متناسب با حوادث) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. در هر یک از موارد، نوع کشمکش را مشخص کنید:1

  از صبح سر معده‌اش می‌سوخت.

 2. .1

  در پیاده‌رو، تنه‌اش به این و آن می‌خورد.

 3. .1

  از دست خودش ناراحت بود که چرا خیلی صریح درخواست او را رد نکرد.

 4. .1

  مصمم بود خبر این بی‌آبرویی به پدرش نرسد؛ و گر نه دادن جواب او، خودش مکافات داشت.

 5. .1

  پلیس با دادن علامت، ماشین او را کنار جاده متوقف کرد.

 6. .1

  با لباس‌های پاره و خونین، از راه رسید. همسایه‌ها با چشمان شگفت‌زده به او خیره شدند. هر لحظه محتمل بود که او را سوال‌پیچ کنند.

 7. .1

  باد چادرش را از سرش داشت می‌کَند.

 8. .1

  روی تپه‌ نشسته بود که سفینه بیگانگان در دشت فرود آمد. تا او را دیدند، ترسید و فرار کرد.

 9. شخصیت های اصلی و فرعی داستان خود را طراحی کنید. سپس چک لیست را برای شخصیت‌های مهم‌تر پر کنید. اما فقط چک لیست شخصیت اصلی و شخصیت مقابل او را برای ما بفرستید.2
 10. به طرح مقدماتی رمان خود برگردید؛ همان طرح که در جلسه قبل، انتخاب کردید. با توجه به شخصیت‌ها و حوادثی که طراحی کردید، طرح را مفصل‌تر و با جزئیات بیشتر، همین جا بنویسید.1
بازگشت به:درس ۱۱: طراحی دقیق شخصیت‌ها (متناسب با حوادث)