درس ۸: انتخاب مضمون Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. به طورکل، کدام یک از حکم‌های کلی، بیش از بقیه در ذهن شما مرور می‌شود؟ حداقل سه مورد بنویسید.3

  راهنمایی: حکم‌های کلی غالبا زمانی از ذهن ما می‌گذرد که عواطف ما تحریک می‌شود. مثلا شاید وقتی کسی آشکارا حق ما را ضایع کند بگوییم: حق به حق‌دار می‌رسد.

 2. برای هر یک از حکم‌‌های کلی در تمرین قبل، سه علت متفاوت ارائه کنید.9

  در این صورت، نُه مضمون در اختیار خواهید داشت.

 3. از میان این نُه مضمون، کدام یک خوش‌بینانه، کدام یک بدبیانه و کدام یک کنایی است؟9

  نُه مضمون را فهرست کنید. در داخل پرانتز، و جلوی هر یک، نوع آن را بنویسید.

 4. از میان مضمون‌های تمرین قبل، یکی را انتخاب کنید و برای آن داستان بسازید.4

  راهنمایی: داستان شما باید شامل (شخصیت، گرفتاری یا هدف، گره و گره‌گشایی) باشد. در صورت نیاز، از مثال متن درس کمک بگیرید.

بازگشت به:درس ۸: انتخاب مضمون