درس ۹: انتخاب ژانر داستان Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
  1. خلاصه یکی از داستان‌های محبوب خود را بنویسید.2

    به نظر شما ژانر این داستان، به کدام یک از ژانرهای نام‌برده این درس شباهت یا گرایش دارد؟

  2. حالا که با ژانرها بیش از گذشته آشنا شدید، دوست دارید در کدام ژانرها بنویسید؟3

    سه ژانر محبوب خود را به ترتیب علاقه بنویسید.

بازگشت به:درس ۹: انتخاب ژانر داستان