درس ۶: ساخت ضرورت و ضرب‌الاجل داستان Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
  1. شما در جلسه قبل، پنج حادثه محرک نوشتید. در این جلسه، همان پنج حادثه را بنویسید، با این تفاوت که سه عامل ضرورت، ضرب‌الاجل و همدلی را در آن مشخص کنید.15

    در صورتی که حوادث محرک شما از این سه عامل بی‌بهره است، هر سه را به آن تزریق کنید. از مثال متن درس (جسد داخل ماشین در شب عروسی) الگو بگیرید.

  2. از میان داستان‌هایی که تا به حال خوانده‌اید، کدام یک را نارَس ارزیابی می‌کنید؟ همراه با ذکر نام نویسنده، خلاصه آن را در چند پاراگراف بنویسید.2

    این قسمت از پرسش اختیاری است:
    به نظر شما کدام یک از سه عامل ضرورت، ضرب‌الاجل و همدلی در آن کمرنگ است؟ برای تزریق هر یک از این سه عامل، چه پیشنهادی دارید؟

بازگشت به:درس ۶: ساخت ضرورت و ضرب‌الاجل داستان