ساده‌نویسی (۹): ده روش کوتاه‌نویسی (۹ و ۱۰) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. در جمله‌های زیر، جمله توضیحی را به قید تبدیل کنید. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.5

  ۱- هر چه توان داشتم به کار گرفتم و مقابل او ایستادم.

  ۲- تا جایی که ممکن بود از کسی کمک نگرفتم.

  ۳- هر کاری می‌کردم حرف‌هایم را قبول نمی‌کرد.

  ۴- در حالی که چشمک می‌زد، گفت: من چنین حرفی نزدم.

  ۵- در حالی که چوب در دست داشت، وارد اتاق شد.

 2. در جمله‌های زیر، جمله توضیحی را به صفت تبدیل کنید. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.5

  ۱- داستانی نوشته بود که عامه مردم آن را می‌پسندیدند.

  ۲- فرصت‌هایی را که از دست داده بود، مرور می‌کرد.

  ۳- حرف‌هایی می‌زد که باعث تعجب می‌شد.

  ۴- آپارتمان او در منطقه‌ای بود که اعیان ساکن بودند.

  ۵- برای مسافرانی که از قطار جا مانده بودند، دوباره بلیت گرفت.

 3. قید را از جمله‌های زیر بردارید؛ اما با جایگزینی فعل قوی‌تر، حذف قید را جبران کنید. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.5

  ۱- از راه که رسید، با وارفتگی روی زمین نشست.

  ۲- از وقتی تیر خورده بود، لنگان‌لنگان راه می‌رفت.

  ۳- برای آن که کسی چیزی نشنود، در گوشش آرام حرف می‌زد.

  ۴- با شنیدن استدلال‌های غیرمنطقی او، بلند بلند خندید.

  ۵- بازجو به متهم با پرخاشگری گفت: آسمون-ریسمون نباف. برو سر اصل مطلب!

بازگشت به:ساده‌نویسی (۹): ده روش کوتاه‌نویسی (۹ و ۱۰)