ساده‌نویسی (۴): ده روش کوتاه‌نویسی (۱ و ۲) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
  1. جمله‌های زیر را بخوانید، و پس از شناسایی واژه‌های غیرضروری و تکراری آن، به انتخاب خود، آنها را حذف کنید.3

    قسمت‌های حذف‌شده را با سه نقطه پر کنید، و جمله‌های بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید:

    ۱- «سوالی چنین دشوار را ناگزیر بایستی کودکانه، ساده‌لوحانه، بازیگوشانه، و بدون تعمّق جواب داد.» (ابن مشغله، مقدمه)

    ۲- «هرگز گمان نمی‌کردم که نتوانم در هیچ شغلی آن‌قدر دوام بیاورم که لااقل یک بار، یک درجه ترفیع بگیرم و لذت اضافه حقوق و تعویض رتبه را حس کنم، و مژده افزایش و ترقّی را به خانه ببرم.» (ابن مشغله، ص ۱۳)

    ۳- «من همیشه مسائل فردی و خانوادگی‌ام را از مسائل اجتماعی زندگی‌ام، به نوعی غیرملموس، تفکیک‌شده حس کرده‌ام؛ از یک سو راضی، خوشحال و خوشبخت بوده‌ام و از سوی دیگر گرفته، رنجیده و مملو از درد.» (ابن مشغله، ص ۱۵)

بازگشت به:ساده‌نویسی (۴): ده روش کوتاه‌نویسی (۱ و ۲)