ساده‌نویسی (۶): ده روش کوتاه‌نویسی (۵ و ۶) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. با افزودن حرف (ی) از واژه‌های زیر، مصدر بسازید:10

  سرگردان، در به در، خشنود، کارشکن، بنده، زیبا، کارگر، آقا، خواستگار، ساده

 2. با این الگو (… + ــِـ ش) از افعال زیر مصدر بسازید:10

  کشید، آموخت، پذیرفت، گُزید، سپُرد، کوشید، رنجید، آزمود، وزید، پیچید

 3. بر اساس الگوی عمومی در ساخت مصدرهای عربی، از کلمات زیر مصدر بسازید:10

  ارجح، انسان، وضع، موقع، حاکم، اقل، جمع، ظرف، محدود، معصوم

 4. به کمک روش عمومی در ساخت مصدر عربی، یکی از افعال را در جمله‌های زیر را حذف کنید تا جمله روان‌تر شود. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ وارد کنید.2

  ۱- برای این که موفّق شویم، باید سخت تلاش کنیم.

  ۲- گاهی اگر امکانات محدود باشد، خلاق‌تر می‌شویم.

 5. با روش ساخت مصدر به کمک حرف (ی) یکی از افعال را در جمله‌های زیر را حذف کنید تا جمله روان‌تر شود. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ وارد کنید.2

  ۱- قبل از آن که خسته شویم، باید از کار دست بکشیم.

  ۲- هنگامی که دل‌مان می‌شکند، افراد رنج‌دیده را بهتر می‌فهمیم.

 6. بر اساس الگوی ساخت مصدر (… + ــَـ ن) یکی از افعال را در جمله‌های زیر را حذف کنید تا جمله روان‌تر شود. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ وارد کنید.2

  ۱- تا نسخه اول متن را ننوشتیم، نباید آن را بازنویسی کنیم.

  ۲- چه خوب است بعد آن که کسی را بخشیدیم، گذشته‌اش را یادآوری نکنیم.

 7. بر اساس الگوی ساخت مصدر (… + ــِـ ش) یکی از افعال را در جمله‌های زیر را حذف کنید تا جمله روان‌تر شود. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ وارد کنید.2

  ۱- برای آن که فرزندان توانمند پرورش دهیم، ابتدا خود باید توانمند شویم.

  ۲- اگر دیگران را ببخشیم، آرامش را به خود هدیه کرده‌ایم.

بازگشت به:ساده‌نویسی (۶): ده روش کوتاه‌نویسی (۵ و ۶)