ساده‌نویسی (۷): ده روش کوتاه‌نویسی (۷) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. جمله‌های زیر را با استفاده از حرف «و» طوری بازنویسی کنید که بدون فعل شود. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.3

  ۱- هرگز تسلیم نخواهی شد.

  ۲- علی به هیچ وجه به تو التماس نمی‌کند.

  ۳- من کِی به کسی حسادت کرده‌ام؟

 2. جمله‌های زیر را بدون فعل بنویسید؛ به کمک علائم نگارشی یا با استفاده از مصدر. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.3

  ۱- قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ شد.

  ۲- پروانه ساخت فیلم جدید مسعود کیمیایی صادر شد.

  ۳- ورود زنان به ورزشگاه آزادی، آزاد شد.

 3. جمله‌های زیر را به کمک شبه جمله‌ها، کوتاه کنید. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.2

  ۱- چیزی نمی‌خواهم بشنوم؛ سرم دارد می‌ترکد.

  ۲- این چه کاری بود که کردی؟ حالم را به هم زدی!

بازگشت به:ساده‌نویسی (۷): ده روش کوتاه‌نویسی (۷)