ساده‌نویسی (۸): ده روش کوتاه‌نویسی (۸) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. فعل را از کدام یک از جمله‌های زیر را به قرینه لفظی می‌توان حذف کرد؟1
 2. فعل‌ را به قرینه لفظی، از جمله‌های زیر حذف کنید. (یک بار فعل اول، بار دیگر فعل دوم)8

  ۱- داستان‌نویسی به تمرین نیاز دارد و تمرین به صرف وقت و انرژی نیاز دارد.

  ۲- هم آبروی خودش را برد، هم آبروی ما را برد.

  ۳- موفقیت وابسته به دانستن نیست؛ در گرو عمل به دانسته‌ها است.

  ۴- نوشتن دلیل نمی‌خواهد؛ دل می‌خواهد.

 3. فعل را از جمله‌های زیر، به قرینه معنوی حذف کنید. برای حل این تمرین، از مثال‌های همین درس الگو بگیرید.10

  ۱- به این زودی کجا می‌روی؟

  ۲- از برادرت چه خبر داری؟

  ۳- خدا پشت و پناهت باشد.

  ۴- نفرین خدا بر تو باد.

  ۵- به سه شماره همه از اتاق بیرون بروید.

  ۶- ارزش قرارداد بدون امضای شاهد، به اندازه باد هوا است.

  ۷- به فرمان من حمله کنید.

  ۸- پیراهن آبی را من برمی‌دارم، و پیراهن قرمز را تو بردار.

  ۹- بی‌خبری تا کی باید ادامه داشته باشد؟

  ۱۰- حالا که محموله را نیاوردی، پول را به تو نمی‌دهیم.

بازگشت به:ساده‌نویسی (۸): ده روش کوتاه‌نویسی (۸)