علائم نگارشی (۱) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. در کدام گزینه، علامت‌گذاری کاملاً صحیح است؟1

  سعدی حافظ فردوسی خیام نظامی رودکی از بزرگترین شاعران ایران هستند

 2. با توجه به نقل قول مستقیم و غیرمستقیم، درستی یا نادرستی علامت‌گذاری جمله‌های زیر را مشخص کنید.1

  پدرم به من سفارش کرد با رفیق ناباب نگردم.

 3. .1

  راهزن نعره زد اگر دار و ندارتان را ندهید، سر از تن‌تان جدا خواهم کرد.

 4. .1

  مدیر مدرسه در سخنرانیِ دیروز به ما گفت که معلم فقط چراغ راه است. راه را خودمان باید طی کنیم.

 5. .1

  از مرشد راز رستگاری را پرسیدم. گفت: باید یک‌دل و یک‌زبان باشم تا از طوفان بلا در امان بمانم.

 6. جای خالی را با علائم نگارشی مناسب پر کنید.8

  ابتدا متن زیر را در کادر پاسخ کپی کنید. سپس نشانه * را بردارید، و بهجای آن، علامت نگارشی مناسب بگذارید.

  به علی گفتم* مرد حسابی* چگونه می‌توان پذیرفت که نویسندگی فقط به استعداد وابسته است* در این صورت باید اقرار کرد که علاقه* پشتکار* تمرین* تکرار هیچ تاثیری در موفقیت نویسنده ندارد* واقعا چنین دیدگاهی پذیرفتنی است*

 7. .4

  ابتدا متن زیر را در کادر پاسخ کپی کنید. سپس نشانه * را بردارید، و بهجای آن، علامت نگارشی مناسب بگذارید.

  چه حال بدی دارم* از کی کمک بگیرم* خدایا* به دادم برس که جز تو کسی را ندارم*

بازگشت به:علائم نگارشی (۱)