قالب‌های نگارشی (۱) Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. یک شیء انتخاب کنید. سپس در جلد آن فرو بروید، و دنیا را از زاویه دید آن مشاهده کنید. آنگاه دیده‌ها و شنیده‌های خود را شرح دهید.1

    مثلا از زبان کتابی بنویسید که گوشه کتابخانه افتاده و گرد و غبار گرفته است.

    اشکال یا اهمیتی ندارد اگر اطّلاعات شما درباره این شیء، ناقص یا اشتباه باشد. بعداً حین بازنویسی، خطاهای احتمالی را می‌توانید اصلاح کنید.

بازگشت به:حفاظت شده: قالب‌های نگارشی (۱)