قالب‌های نگارشی (۲) Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. یک حیوان انتخاب کنید. سپس در جلد او فرو بروید، و دنیا را از زاویه دید او مشاهده کنید. آنگاه دیده‌ها و شنیده‌های خود را شرح دهید.1

    مثلا از زبان کبوتری بنویسید که تیر خورده و شکسته‌بال، کنجی افتاده است.

    اشکال یا اهمیتی ندارد اگر اطّلاعات شما درباره این شیء، ناقص یا اشتباه باشد. بعداً حین بازنویسی، خطاهای احتمالی را می‌توانید اصلاح کنید.

بازگشت به:حفاظت شده: قالب‌های نگارشی (۲)