مراحل هشت‌گانه نویسنده شدن Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. به رونویسی‌های خود مراجعه کنید و کلمات نویسنده اصلی را با مترادف یا کنایات معادل آن عوض کنید.1

    این تمرین موجب می‌شود شجاعت دست بردن در نوشته‌های دیگران را به دست آورید. همچنین، کمک خواهد کرد تا از نوشتن، و از نویسنده‌های بزرگ ترس‌تان بریزد.

بازگشت به:حفاظت شده: مراحل هشت‌گانه نویسنده شدن